:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: เทศบาลตำบลบ้านโคกประกาศ นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้

18 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบ้านโคกประกาศ นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้  
เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะสภาฯ  ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านโคก โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป  เทศบาลตำบลบ้านโคก  ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงได้วางแผนบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน

                    เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านโคก  ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลตำบลบ้านโคก และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

                    เทศบาลตำบลบ้านโคก จึงจัดให้มีนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านโคกทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านโคก และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านโคก ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ - งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของเทศบาลตำบลบ้านโคก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร