:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร มีพื้นที่ 141.22 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต      

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก

ทิศใต้            ติดต่อกับ  หมู่ที่ 5 ตำบลนาขุมอำเภอบ้านโคก และป่าสงวนน้ำปาด

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   หมู่ที่ 5 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก และป่าสงวนน้ำปาด

สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นทีทั่วไปพื้นที่ราบ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามแนวถนน เป็นที่เนินสูงภูเขา มีบ้านพักของประชาชนอาศัยอยู่ทั่วไป ประปนกับพื้นที่ทำการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลบ้านโคก ค่อนข้างอบอุ่น คือไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน แต่จะหนาวจัด ในฤดูหนาว เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูง มีป่าไม้เป็นจำนวนมาก และมีภูเขาล้อมอยู่ด้านทิศเหนือ โดยฤดูร้อนจะเริ่มประมาณปลายเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม และฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

เทศบาลตำบลบ้านโคกมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด167 กิโลเมตรมีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์โดยสารประจำทางบ้านโคก  -  อุตรดิตถ์สภาพถนนเป็นแอสฟัสท์ติก  คอนกรีตตลอดเส้นทาง

การคมนาคมการจราจร

-ถนน                                   75     สาย

ประเภทถนน

-ถนนลูกรัง                             38     สาย

-ถนนลาดยาง                          14     สาย

-ถนนคอนกรีต                         26     สาย

-สะพาน                                 8      สาย

-แม่น้ำ                                   -      แห่ง

-คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ       -      แห่ง

การไฟฟ้า

ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโคก จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครอบครัว บางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าก็จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ในปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทุกพื้นที่ เพียงแต่ราษฎรบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะใช้ไฟฟ้าแรงต่ำดังกล่าว

การประปา

เทศบาลตำบลบ้านโคกมีประปาของเทศบาล จำนวน  1  จุด  โดยมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจากเทศบาลตำบลบ้านโคกจำนวน  769  ครัวเรือน น้ำประปาที่ผลิต  350 ลบม./วัน  น้ำประปาที่ใช้  350 ลบม./วัน  มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน  2  แห่งคือ จากอ่างน้ำสุมและอ่างห้วยแม่ลูกอ่อน

รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาเทศบาล จำนวน  769  ครัวเรือน

ประปาภูเขา  3  จุดแยกเป็น

-หมู่ที่  1  มีผู้ใช้   235  ครัวเรือน

-หมู่ที่  2  มีผู้ใช้   175  ครัวเรือน

-หมู่ที่  4  มีผู้ใช้   155  ครัวเรือน

รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาภูเขา จำนวน  565   ครัวเรือน

ประปาหมู่บ้าน  แยกเป็น

-หมู่ที่  5  มีผู้ใช้   182  ครัวเรือน

-หมู่ที่  7  มีผู้ใช้   118  ครัวเรือน

รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน  จำนวน  300  ครัวเรือน

มีจำนวนผู้ใช้น้ำในการอุปโภค 1,634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.34  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด(1,732 ครัวเรือน)

โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ ได้แก่ โทรศัพท์บ้าน ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS, DTAC, TRUEโดยสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

รายงานสรุปด้านการเกษตรของตำบลบ้านโคก

ลำดับ

การเกษร

ภาค/จังหวัด/อำเภอ

ครัวเรือน

พื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่เก็บเกี่ยว

1

ปลูกข้าว

ตำบลบ้านโคก

489

2,782.97

2,781.67

2

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตำบลบ้านโคก

436

8,006.96

7,991.82

3

ปลูกผลไม้

ตำบลบ้านโคก

318

2,908.75

2,884.25

4

ปลูกสับปะรดบริโภค

ตำบลบ้านโคก

88

944.46

994.46

5

ปลูกยางพารา

ตำบลบ้านโคก

71

1,016.37

827.45

แหล่งข้อมูล  สำนักงานการปศุสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของเกษตรกรนับเป็นอาชีพเสริมของตำบลบ้านโคก อีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับตำบลบ้านโคก ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่

รายงานสรุปด้านการเกษตรของตำบลบ้านโคก

(โคเนื้อ, กระบือ)

ที่

ตำบล

หมู่ที่

เกษตรกร(ราย)

โคเนื้อ(ตัว)

รวม(ตัว)

เกษตรกร(ราย)

กระบือ(ตัว)

รวม(ตัว)

ผู้

เมีย

ผู้

เมีย

1

บ้านโคก

1

1

6

12

18

3

12

17

29

3

3

10

 -

10

 -

 -

-

-

5

5

32

14

45

2

6

3

9

3

3

21

54

75

9

31

66

97

1

1

5

 -

5

1

2

2

4

3

3

22

7

29

3

10

7

17

2

2

10

 -

10

3

6

9

15

รวมทั้งหมด

18

106

87

193

21

67

104

171

(สุกร)

ที่

ตำบล

หมู่ที่

เกษตรกร(ราย)

โคเนื้อ(ตัว)

รวม(ตัว)

พ่อพันธุ์

แม่พันธ์

สุกรขุน

1

บ้านโคก

1

1

-

-

4

4

3

5

-

-

26

26

5

1

1

2

-

3

3

1

 -

-

1

1

1

3

1

6

246

253

3

1

 -

-

6

6

2

1

 -

2

-

2

รวมทั้งหมด

13

2

10

283

295

(ไก่เนื้อพันธุ์, เป็ดเทศ)

ที่

ตำบล

หมู่ที่

ไก่เนื้อ(ตัว)

รวม(ตัว)

เป็นเทศ(ตัว)

รวม(ตัว)

1

บ้านโคก

1

1,188

1,188

133

133

2

1,105

1,105

36

36

3

1,313

1,313

23

23

4

801

801

44

44

5

1,148

1,148

24

24

6

1,583

1,589

-

-

7

680

680

-

-

รวมทั้งหมด

7,828

7,828

281

281

การบริการ

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก มีบริการที่พัก และบริการร้านอาหาร หลายแห่ง ได้แก่

บริการที่พัก  ได้แก่

1.ตะวันฉายรีสอร์ท         ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

2.บ้านเพลงรีสอร์ท        ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

3.อิ่มดี วัลเลย์              ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

4.บ้านโคกรีสอร์ท          ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

5.MK รีสอร์ท               ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

6.บ้านเติมรักรีสอร์ท       ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

7.ป้าน้อยรีสอร์ท            ตั้งอยู่ที่ หมู่6  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

บริการร้านอาหาร  เครื่องดื่ม  ได้แก่

1.ร้านลุงโอ๋                    ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

2.ร้านอาหารชมวิว          ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

3.ร้านซอนดู                   ตั้งอยู่ที่ หมู่3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

4.ครัวคุณไก่                  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

5.ร้านจ่าเยี่ยม                ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

6.ร้านดาบรัน                 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

7.ร้านปุ้ย                       ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

8.ร้านนาดอย                 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

9.ครัวคาเวียร์แซบเวอร์      ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

10.ครัวแม่ไอซ์                 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

บริการเครื่องดื่ม กาแฟสด  ได้แก่

1.เฮือนกาแฟ         ตั้งอยู่ที่   หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

2.ร้านเติมลม        ตั้งอยู่ที่   หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

3.ร้านน้ำหนึ่ง       ตั้งอยู่ที่   หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

4.ร้านมุมกาแฟ     ตั้งอยู่ที่   หมู่ 7  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

จำนวนสถานประกอบธุรกิจสำคัญบางประเภทในเขตเทศบาล

-โรงสีข้าว          จำนวน  8  แห่ง

-ปั๊มน้ำมัน          จำนวน  7  แห่ง

-โรงฆ่าสัตว์         จำนวน  1  แห่ง

-ตลาดสด           จำนวน  1  แห่ง

-ร้านอาหาร       จำนวน  12  แห่ง

-ร้านค้าทั่วไป     จำนวน  16  แห่ง

-ร้านซ่อมรถ       จำนวน  7  แห่ง

-ร้านตัดผม        จำนวน  7  แห่ง

-โรงพยาบาล      จำนวน  1  แห่ง

-ห้องเช่า           จำนวน  9  แห่ง

-ศูนย์การค้า      จำนวน  2  แห่ง