:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
ข้อมูลผู้บริหาร
นายแสวง ดวงสุภา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
โทร 081-7855917
นายสุนิวัฒน์ ขันตีต่อ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
โทร 086-2063681
นายวิเชียร พาโทน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
โทร 081-2817465
นายชำนาญ ขันลา
เลขานุการเลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
โทร 089-5635897
นายบรรเจิด น้อยสา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
โทร 061-3191990
นายธีรวัฒน์ ทองออน
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก
โทร 090-7428226
นายมงคล สอนสิงห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก
โทร 089-9605787
นายยุทธ พรมสุ้ม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก
โทร 087-2045838
นายรังสรรค์ อินแดน
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 089-2695275
นายทำนอง ปีลา
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 088-2081495
นายแดง พิพิธทอง
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 065-3209538
นายธนาวุฒิ บุญรักษ์
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 089-8567010
นายปณชัย ท้าวน้อย
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 065-6059867
นายไกรลาศ บุญเก
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 081-2808682
นายประยูน บุญมาตา
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 088-2721712
นายยุทธการ แก้วทา
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 097-9683088
นายรพี สนิทบับ
สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก
โทร 081-7438604
นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่
ปลัดเทศบาล
โทร 082-2507411
นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 086-2163240
นางกรรณิการ์ เมืองแมะ
ผอ.กองคลัง
โทร 091-8437904
นายพงศักดิ์ ห่อเล้ง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร 081-8878043
นายมนต์ณัฐ์ แก้วกำพล
ผอ.กองการศึกษา
โทร 088-8162191
นายฉลอง โสทัน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 084-8174317
-ว่าง-
ผอ.กองช่าง