:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่
ปลัดเทศบาล
โทร 082-2507411
นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 086-2163240
นางสาวพิจักขณา ต๊ะมาธง
ผอ.กองคลัง
นายพงศักดิ์ ห่อเล้ง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร 081-8878043
นายมนต์ณัฐ์ แก้วกำพล
ผอ.กองการศึกษา
โทร 088-8162191
นายฉลอง โสทัน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 084-8174317
-ว่าง-
ผอ.กองช่าง