:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
สำนักปลัดเทศบาล
นายจารุวัฒน์ พรหมทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 086-2163240
นางเฌอฟ้า ขัตติ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร 094-6161494
น.ส.กรรณิการ์ จันโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร 095-6297295
นางสาวจณิสตา นาจรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 085-6524435
นางสาวสุพัตรา เตชนันท์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 099-2201143
นางจันทร์ธิดา แสนพรหม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร 084-6774069
นายอิทธิกร ดีปาละ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร 099-3431808
นายพุฒิพงษ์ มาคูณ
ขับรถยนต์
โทร 087-8432867
นายอรรถพร ดวงตาน้อย
ขับรถยนต์
โทร 093-2641666
นายธีระวุฒิ วันนาอ่อน
ดับเพลิง
โทร 093-4841076
นายพินิจ คนดี
ดับเพลิง
โทร 097-9873239
นายณัฐพล ชามี
ดับเพลิง
โทร 082-8874352
น.ส.นริศรา พาโทน
งานประชาสัมพันธ์
โทร 092-2188842
นางสมิตา นาทัน
พนักงานจ้างเหมา
โทร 061-2699652
น.ส.ณัฐณิชา มาคำ
พนักงานจ้างเหมา
โทร 093-3037344
น.ส.ศศิณา คุณประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา
โทร 099-8265567
น.ส.พนิดา จอยพุก
แม่บ้าน
โทร 090-4621997