:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายฉลอง โสทัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 084-8174317
นางวัชราภรณ์ น้อยทัน
แม่บ้าน
โทร 087-8458179
นายวิเชียร ดวงสุภา
พนักงานเก็บขยะ
โทร 081-0397804
นายกองพันธ์ คำไม
พนักงานเก็บขยะ
โทร 098-8066153
นายอาคม ชื่นชม
ขับรถยนต์
โทร 098-5025343
นายปริญญา ท้าวน้อย
พนักงานเก็บขยะ
โทร 093-2307448
นายนวน บุญมี
พนักงานเก็บขยะ
โทร 082-1936407