:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม
นายพงศักดิ์ ห่อเล้ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-8878043
ส.อ.ธัชกร อ่อนศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
098-7916942
นางสาวกมลชนก ชามี
พนักงานจ้างเหมา