:
เทศบาลตำบลบ้านโคก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-5548-6113 แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18

ชื่อ: กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการบริเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ(แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่ลงประกาศ: 4 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


file