Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มิ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก บันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
22 มิ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก รายงานผลการติดตามแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒คต๔)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ๖เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม๒๕๖๓)
08 มิ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
01 มิ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก เรื่องแจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
28 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก ได้สั่งการแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมายคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติซึ่งทำให้พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติราชการอย่างถูกระเบียบและ มีความโปร่งใส
20 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
12 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งถือปฏิบัติกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามการประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลบ้านโคก
07 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งถือปฏิบัติขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน(TOR)
01 พ.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานแลราคา(BOQ)มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com